Germany

 •  
  / Germany / 2. Bundesliga
Fri 19/4 6:30 PM
 •  
  / Germany / 2. Bundesliga
Fri 19/4 6:30 PM
 •  
  / Germany / 3. Liga
Fri 19/4 7:00 PM
 •  
  / Germany / Bundesliga
Fri 19/4 8:30 PM
 •  
  / Germany / 2. Bundesliga
Sat 20/4 1:00 PM
 •  
  / Germany / 2. Bundesliga
Sat 20/4 1:00 PM
 •  
  / Germany / 2. Bundesliga
Sat 20/4 1:00 PM
 •  
  / Germany / 3. Liga
Sat 20/4 2:00 PM
 •  
  / Germany / 3. Liga
Sat 20/4 2:00 PM
 •  
  / Germany / 3. Liga
Sat 20/4 2:00 PM